Tapflo
БРОШУРИ И УПЪТВАНИЯ

НАРЪЧНИК за Управление

ПОЛИТИКА ПО ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ

Ръководството на „ТАПФЛО” ЕООД, в лицето на Изпълнителния директор, официално декларира Политиката си по управление на Качеството, Околната среда, Здравето и безопастността на персонала, която се огласява, осъзнава, прилага и поддържа от всички служители и работници във фирмата.
Политиката по интегрирано управление е насочена към все по-пълното удовлетворяване очакванията на клиентите при осъществяване на търговска дейност по предоставяне на технически консултации и продажба на индустриално оборудване във всички отрасли на промишлеността; гаранционен и следгаранционен сервиз.

Всеки служител е персонално отговорен за поддържането на високо качество, спазването на правилата за здравословни и безопасни условия на труд и управление на околната среда. Ръководството на „ТАПФЛО” ЕООД съзнателно работи за усъвършенстването на Интегрираната система за управление.
Като доказателство за нашия професионализъм, както и за поддържане на висока репутация пред нашите клиенти, ние гарантираме следното:

- нашите продукти и услуги се основават на съвременни технологии;
- максимална информираност на клиентите за условията и цените на продуктите и услугите;
- системен контрол за ефективността на нашите продукти и услуги и тяхната пригодност да удовлетворят изискванията и очакванията на клиентите;
- единство на целите, ръководството и вътрешната среда;
- своевременно регистриране и отстраняване на пропуски и грешки, както и редовно прилагане на превантивни и коригиращи действия;
- вътрешно-фирмена отчетност и контрол на най-високо равнище;
- системно обучение на служителите и осигуряване на възможности за развитие;
- зачитане изискванията на клиентите;
- непрекъснато подобряване на качеството на извършваните от нас дейности;
- определяме контекста на организацията, рисковете и възможностите;
- предотвратяване на нараняванията и заболяванията и непрекъснато подобряване в управлението и изпълнението на ЗБУТ;
- непрекъснато подобряване на здравословните и безопасни условия на труд и намаляване и предотвратяване на риска.
- управление на околната среда
- спазване на приложимите национални нормативни документи и международни спецификации и стандарти включително ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 14001:2015.

Ефикасността, актуалността и пригодността на Интегрираната система за управление е предмет на редовни вътрешни проверки от квалифицирани одитори и се контролира от външни независими сертифициращи организации.

 

ПРИНЦИПИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО, ЗБУТ И ОС

- Опазването на търговската тайна и етиката на обслужване се съблюдават строго. Всякаква информация и данни за нашите клиенти се третират от нас като поверителни и не се предават на трети лица без съгласието на клиента.
- Поддържане и развиване на здравословните и безопасни условия на труд;
- Непрекъснато повишаване квалификацията на служителите;
- Управление на околната среда;
- Управлението, ресурсите и изпълнението на нашите услуги са обединени от единния процесен подход в осигуряването на качеството;
- При взимане на решения за усъвършенстване на дейността се прилага систематичен анализ на информацията;
- Идентифициране и периодично оценяване на рисковете и възможностите;
- Анализ и оценяване на рисковете на работните места при нормални и извънредни ситуации;
- Планиране на необходимите процеси за ефикасно постигане на целите и изискванията към качеството, здравословните и безопасни условия на труд и управлението на околната среда в съответствие със стратегията на ръководството, изискванията на клиентите и другите заинтересовани страни;
- Оценяване на резултатността по отношение на качеството, здравословните и безопасни условия на труд и управлението на околната среда.

Ние се задължаваме:
- Да поддържаме Интегрираната система за управление в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 14001:2015;
- да осигуряваме необходимите средства и ресурси за прилагане на политиката и за постигане на набелязаните цели по качествотo, ЗБУТ и управлението на околната среда;
- Да извършваме лично периодични прегледи на Интегрираната система за да бъде оценена нейната адекватността и ефикасността;
- да мотивираме персонала да бъде съпричастен към постигането на целите;

Ние гарантираме, че в рамките на обхвата на Интегрираната система, Политиката:
- Е подходяща за предмета на дейност;
- Включва ангажимент за съответствие с приложимите национални нормативни документи, международни спецификации и стандарти по отношение на качеството и здравословните и безопасни условия на труд;
- дава рамка за определяне и преглед на общите и конкретни цели по качеството, ЗБУТ и управлението на околната среда;
- Е внедрена и поддържана;
- Е сведена до знанието на персонала, работещ за или от името на ‘TAПФЛО” ЕООД;
- Е на разположение на заинтересованите страни.

 

ДАТА: 06.04.2020 Г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/ИНЖ. ПЕТРИНИ МАРИНОВ/

Наръчник за управление

 

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 30 countries and by independent distributors in more than 45 countries.