Tapflo
БРОШУРИ И УПЪТВАНИЯ

НОВИНИ И МЕДИЯ

News

Тапфло ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Проектът е с финансовата подкрепа на Европийския съюз. 

ПОЛИТИКА ПО ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ

Ръководството на „ТАПФЛО” ЕООД, в лицето на Изпълнителния директор, официално декларира Политиката си по управление на Качеството, Околната среда, Здравето и безопастността на персонала, която се огласява, осъзнава, прилага и поддържа от всички служители и работници във фирмата.
Политиката по интегрирано управление е насочена към все по-пълното удовлетворяване очакванията на клиентите при осъществяване на търговска дейност по предоставяне на технически консултации и продажба на индустриално оборудване във всички отрасли на промишлеността; гаранционен и следгаранционен сервиз.

Уважаеми клиенти и партньори,

имаме удоволствието да ви съобщим, че фирма „Тапфло“ ЕООД е в процес на сертифициране и въвеждане на Интегрирана система, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2015.

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 30 countries and by independent distributors in more than 45 countries.